فاهیتای مرغ

فاهیتای مرغ یک غذای مکزیکی با طعم عالی است